#
#

Alytaus rajono Simno specialioji mokykla

Interneto svetainė:  www.spec.simnas.lm.ltDalyvauja „Tyrinėjančių mokyklų“ programoje 2012-2013 mokslo metais

MOKYKLOS FILOSOFIJA
Tikroji gyvenimo pilnatvė - žmogaus ugdymas.
 
MOKYKLOS VIZIJA
Institucija atvira visiems proto negalią turintiems asmenims ir visiškai tenkinanti jų specialiuosius poreikius. 
 
MOKYKLOS MISIJA
Ugdyti sutrikusio intelekto vaikus pagal specialiosios mokyklos programas, garantuoti ugdymo kokybę, atitinkančią įvairių mokinių gebėjimų poreikius, orientuojantis į tautos tradicijas.
 
 MOKYKLOS TIKSLAI
 1. Mokytojų profesinių ir bendrakultūrinių kompetencijų kėlimas, taikant įvairius aktyviuosius mokymo metodus ir gerinant mikroklimatą.
 2. Mokyklos materialinės bazės turtinimas, siekiant modernizuoti ugdymosi aplinką.
 
 2011-2012 M.M. MOKYKLOS UŽDAVINIAI
 1.1. Tobulinti ugdymo proceso organizavimą.
 1.2. Plėtoti pamokų ir popamokinės veiklos integraciją, ugdant mokinių savarankiškumą, pilietiškumą, darnų santykį su pasauliu
 1.3. Stiprinti mokyklos metodinės grupės veiklą, tikslingiau koordinuoti mokytojų kvalifikacijos kėlimą.
 2.1. Kurti atvirą, modernią mokyklą, saugią ir estetišką aplinką, įtraukiant mokyklos rėmėjus, partnerius ir mokinių tėvus.

LAUKIAMI REZULTATAI
Išliks dėmesys pamokos kokybės gerinimui ir informacinių technologijų panaudojimui.
Mokytojai dalyvaus kvalifikacijos tobulinimo programose, dalinsis gerąja patirtimi su rajono ir šalies mokytojais. Gėrės pamokų kokybė ir sąlygos vaikų saviraiškai ir socializacijai.
Stiprės metodinių grupių veikla, bendradarbiavimas su tėvais, globėjais, socialiniais partneriais bei informacija apie mokyklą. 
Vykdant projektus gėrės sąlygos vaikų socialinei adaptacijai, naujų teigiamų vertybių susidarymui.
Gėrės specialiosios pedagoginės, psichologinės, socialinės pagalbos specialiųjų poreikių (sutrikusio intelekto ir kt. negalės) asmenims profesinis orientavimas ir tęstinio ugdymosi galimybės.
Vykdant bendrus projektus pagerės bendradarbiavimas tarp mokyklos ir Simno seniūnijos bendruomenių.
Efektyviai naudojant skirtas biudžeto ir rėmėjų lėšas (pakeitus mokyklos pastato langus ir atlikus stogo renovaciją) pagerės mokyklos estetinis vaizdas ir higienos sąlygos. 
Sumažės išlaidos už komunalines paslaugas. 
 
MOKYKLOS FUNKCIJOS
Formuoja ir įgyvendina sutrikusio intelekto mokinių ugdymo turinį pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus bendruosius arba jos numatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus ir specialiąsias programas, paiso savo mokinių poreikių įvairovės, derina ugdymo turinį, siūlo ir taiko įvairius ugdymo metodus, būdus, apimtį. 
 
TEIKIAMOS PASLAUGOS
Logopedo pagalba mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.
Kineziterapeuto pagalba mokiniams, turintiems judėjimo ir fizinių sutrikimų.
Socialinis pedagogas padeda  spręsti mokinių lankomumo, užimtumo, elgesio ir socialines problemas. 
Slaugytoja teikia pirmąją medicininę pagalbą ir vykdo gydytojų nurodymus.

MOKYKLOS PRIORITETAI
Ugdymo turinio kokybė, skatinanti vaiko asmenybės augimą ir ugdymo proceso individualizavimas.
Vertybinių nuostatų ugdymas – neabejingumas viskam, kas vyksta šalia, atsakomybė už savo veiksmus, teisingumas, sąžiningumas ir tolerancija. 


Alytaus rajono Simno specialiosios mokyklos projektas „Motyvas”
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.