#
#

Kauno vaikų socializacijos centrasKauno vaikų socializacijos centras yra švietimo įstaiga, skirta vykdyti vidutinės priežiūros priemones, užtikrinti vaiko tinkamą ugdymą, jam teikiamą kvalifikuotą švietimo pagalbą ir kitas paslaugas, kurios padėtų siekti teigiamų vaiko elgesio pokyčių ir ugdytų jo vertybines nuostatas bei socialinius įgūdžius, padedančius tapti doru, savarankišku, atsakingu žmogumi, ir paruoštų jį savarankiškam gyvenimui visuomenėje. Ši įstaiga savo veiklą pradėjo 2008 metais, įsigaliojus Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymui.

Į Centrą priimami vaikai 14 - 18 m. amžiaus (įstatymo nustatyta tvarka ir jaunesnio amžiaus), kuriems savivaldybės administracijos direktorius, gavęs teismo leidimą, yra paskyręs vidutinės priežiūros priemonę arba teismas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nustatyta tvarka yra paskyręs auklėjamojo poveikio priemonę – atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą. Dėl to, kad į Centrą patenka probleminio elgesio vaikai, vaikų skaičius Centre negali viršyti 30; mokinių skaičius klasėje – ne mažiau kaip 4 ir ne daugiau kaip 8 mokiniai, grupėje ne mažiau kaip 6 ir ne daugiau kaip 8 mokiniai.

Mokiniai į Centrą priimami visus metus, būna praleidę labai daug pamokų arba visai nelankę mokyklos, su skirtinga probleminio ar nusikalstamo elgesio patirtimi.

Mūsų užduotis- optimizuoti formalaus ir neformalaus ugdymo krūvius taip, kad mokiniai turėtų laiko ir galimybę realizuoti individualius ugdymo(si) poreikius. Pritaikyti tokias ugdymo metodikas, kad mokiniai turėtų kuo daugiau galimybių žinias įvertinti per praktinę veiklą, asmeninę patirtį, susieti įvairių dalykų žinias, socializuotis, sudaryti sąlygas saviraiškai bei tapti atsakinga, laisva, dvasinga asmenybe, pasirengusia integruotis, gyventi ir dirbti socialiai priimtinoje visuomenėje. Pedagogiškai kontroliuojamoje aplinkoje, pritaikant kiekvienam vaikui individualias gyvenimo ir ugdymo sąlygas, vykdyti vaikų psichosocialinę diagnostiką, ugdymo(si) diferencijavimą, mokymą bei grąžinimą į pilnavertį socialinį gyvenimą.Kauno vaikų socializacijos centro projektas „Nuo AŠ iki MES“ (I)
 
Daugiau
 
Kauno vaikų socializacijos centro projektas „Nuo AŠ iki MES“ (II)
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.