#
#

Marijampolės mokykla-darželis „Žiburėlis"

Interneto svetainė:  zibureliodcm.ltDalyvauja „Tyrinėjančių mokyklų" programoje 2012-2013 mokslo metais

Mūsų mokykla-darželis ,,Žiburėlis” įsikūręs Marijampolės miesto pakraštyje, Pašešupio parko pašonėje.

Mokykla-darželis–šiuolaikiškai dirbanti, atvira naujiems pokyčiams įstaiga, kurioje teikiame ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir specialiojo ugdymo paslaugas; sudarome kiekvienam mokiniui atitinkančią jo galias ugdymo(si) aplinką, plėtojančią jo unikalius gebėjimus ir kompetencijas. Mokyklą-darželį lanko sveiki bei įvairių vystymosi sutrikimų ir negalių (klausos, regos, judesio ir padėties, kalbos ir komunikacijos, intelekto, kompleksinių sutrikimų) turintys vaikai. Komandoje dirba: mokytojai, specialieji pedagogai (surdopedagogas, tiflopedagogas), logopedai, psichologai, socialiniai pedagogai, judesio korekcijos pedagogas, sveikatos priežiūros specialistai (masažuotoja, slaugytoja ortoptistė). 

Mokykla-darželis vykdo  formaliojo  švietimo programas: Ikimokyklinio amžiaus grupėse veikla organizuojama vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programa. Ugdymo turinys įgyvendinamas per  projektinę veiklą. Veikia pailgintos dienos (12 val.), savaitinė grupės.

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programą. Funkcionuoja bendro tipo ir specialioji priešmokyklinio ugdymo grupės.

Ugdymas įgyvendinamas per kompetencijas: socialinę, sveikatos saugojimo,  pažinimo, komunikavimo ir  meninę.  Tenkinant vaikų ir tėvų lūkesčius, vaikų individualių gebėjimų ugdymui  organizuojama choreografijos, anglų kalbos  užsiėmimai,  keramikos  būrelis. Pradinis ugdymas įgyvendinamas  pagal Bendrąsias  pradinio ugdymo programas. Įstaigoje įgyvendinama gabių vaikų ugdymo programa. Ugdomi mokinių išskirtiniai gebėjimai pagal atskiras ugdymo sritis: tiksliųjų mokslų, menų, sporto, technologijų.

Mokiniai, turintys vidutinį, žymų ir labai žymų intelektą, ugdomi  specialiosiose lavinamosiose klasėse (iki 18 metų).

Mokykla vykdo ir neformaliojo ugdymo programas: dailės, gamtininkų, sporto, ekonomikos pradmenų, dainavimo, socialinių ir darbinių įgūdžių ugdymą. Mokyklą lanko ne tik miesto, bet ir kaimo, globos namų auklėtiniai. Mokiniai tarpusavyje bendrauja ir bendradarbiauja. Mes didžiuojamės, kad mūsų vaikai moka bendrauti su mokymosi sunkumų ar įvairią negalią turinčiais draugais. Kartu su specialiųjų lavinamųjų  klasių mokiniais dalyvauja bendruose renginiuose, konkursuose, projektuose. Mokykla bendradarbiauja su Marijampolės ir respublikos analogiškomis įstaigomis, skleidžia ir dalinasi geraja patirtimi miesto, respublikos mastu,  praktiką atlieka Marijampolės kolegijos bei Šiaulių Universiteto studentai.

Institucija, kaip veiklus vietinės bendruomenės kultūros židinys, stiprina ryšius tarp vaikų, pedagogų, tėvų ir kitų bendruomenės narių. Švenčiamos tautinės, valstybinės, kalendorinės šventės, įgyvendinami trumpalaikiai ir ilgalaikiai  projektai, organizuojamos   Advento popietės, Kaziuko  kermošius,  pedagogų, tėvų ir vaikų darbelių parodos, pažintinės edukacinės išvykos.

Kiekvienais mokslo metais pažymima mokslo metų pradžia, Rugsėjo-1-oji „Gerumo sėjos šventė“, Mokytojo diena, rengiamos akcijos, vakarojimai su tėveliais, atvirų durų dienos tėvams, globėjams, susitikimai su rėmėjais, socialiniais partneriais ir kt.
Didžiausia vertybė  mūsų įstaigoje – vaikas su savo skirtybėmis.

Marijampolės mokyklos-darželio „Žiburėlis" projektas ,,Pažinti žemę- pažinti mažą akmenėlį, save ir visą pasaulį”
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.