#
#

Fizika ir dailė pro objektyvo langą

Programa:  Pokyčių mokyklos 2013–2014 
Balsių pagrindinė mokykla
Kūrybos agentas: Darius Petkevičius
Kuriantis praktikas: Jonas Danielevičius
Kuruojanti mokytoja: Dijana Ušinskaitė
Tikslinė grupė: 7 kl. 

Tyrinėjimo klausimas 
Projekto tyrinėjimo sritys – fizika ir dailė, juos apjungiant fotografija.  Projekto metu stengtasi septintokus sudominti jiems nauju, fizikos, mokslu.  

Projekto veikla 
Į projektinę veiklą įtraukti du mokomieji dalykai -  fizika ir dailė, kuriuos sujungė fotografija. Projekto metu neapsieita ir be matematikos, chemijos, biologijos ir kt. dalykų ugdymo turinio.  

Projekto metu buvo skatinamas mokinių smalsumas – mokytis, tyrinėti, domėtis. Vaikai turėjo galimybę domėtis fizikiniais reiškiniais, darė bandymus, tyrinėjo. Vykdami į foto išvykas, dažniausiai pėsčiomis (viena tęsėsi net 8 km per negyvenamas sodybas, paupiais) turėjo galimybę lavinti savo vaizduotę, ieškoti idėjų nuotraukoms, kitiems kūrybiniams sumanymams. Viso projekto metu per veiklą buvo ugdomas mokinių  bendravimas ir bendradarbiavimas, akcentuojant vienas kito išklausymą, pagarbą kito nuomonei bei skatinant lygiavertiškam darbui  komandoje. 

Praktiniai pavyzdžiai 
Vyko kelios integruotos dailės ir fizikos pamokos (temos: spalvų spektras; lęšio savybės (didinimas, mažinimas ir kt.). Vaikai stebėjo aplinką, fizikinius reiškinius, juos fotografavo. Užsiėmimų metų darė įvairius bandymus, juos taip pat fotografavo. 

Mokiniams buvo užduodami įvairūs namų darbai, jie turėjo fotografuoti tokiomis temomis: autoportretas, geometrinės figūros aplinkoje, pasirinktos spalvos dominavimas nuotraukose, vieta, kur aš gyvenu. Po fotosesijų vyko aptarimai. 

Vyko kelios foto ir mokomosios išvykos:
 į senąją Balsių kaimo sodybą (vaikai į senus rakandus galėjo pažiūrėti iš visų pusių, juos fotografuodami ieškojo įdomesnių elementų; dvi įdomiausios nuotraukos puošia mokyklos skaityklą);
 į apleistas fermas (vaikai net nepagalvojo, kad fotografuoti pro išdaužtus langus, fotografuoti sutrupintas plyteles, nereikalingų padangų krūvas, gausis pačios meniškiausios nuotraukos);
 į K.Binkio sodybą (su vaikais bediskutuojant apie vertybes, jie prisiminė, kad viena iš vertybių - Binkynė, todėl ir nusprendėme keliauti ten. Nors ir žinojo, kad ten apleista, daug šiukšlių, septintokai pasiūlė ne tik foto sesiją, bet ir šiukšlių rinkimo akciją);
 prie vėjo jėgainių (vaikai ne tik fotografavo, bet kartu vyko ir fizikos pamoka, čia vaikams aiškinta kas yra   vėjo jėgainė, kaip kinetinė vėjo energija verčiama į elektros energiją);
 į dolomito kasyklas (vaikai sužinojo dolomito istoriją, panaudojimo galimybes ir kt.) 

Mokiniai  ne tik geriau suprato fiziką, jos sąsajas su gyvenimu, bet ir parengė septynių nuotraukų su aprašymais metodinę medžiagą fizikos kabinetui, t.y. ,,Dūmai”,  ,,Atspindys”,  ,,Įcentrinė jėga”, ,,Šviesa”,  ,,Vėjo jėgainė”,  ,,Šešėlis”,  ,,Šviesos spindulių lūžis”. 
Dvi nuotraukos iš fofo sesijos senojoje Balsių kaimo sodyboje papuošė skaityklos interjerą. 
Ypatingai pavyko eksperimentai, kurie ir mokiniams, ir mokytojams, ir praktikui buvo įdomūs, naudingi. Labai pasiteisino ,,Bemiegės nakties“ metodas (kai vaikai po pamokų visą naktį iki ryto užsiima įvairia veikla) parodė stebėtinai didelį ir aktyvų mokinių įsitraukimą į procesą.

Projekto poveikis
Svarbiausias rezultatas – tai mokinių supratimas, kad mokslo, šiuo atveju fizikos, sąsaja su kasdieniu gyvenimu. Fizikos ir dalės pamokos tapo įdomesnės. Taip pat praplėsta mokinių vaizduotė, pagerėjęs tarpusavio (mokinių – mokinių, mokinių – mokytojų) bendravimas ir bendradarbiavimas.
Projekto pradžioje 2 mokinių fizikos žinios įvertintos puikiai (10),  5 mokinių vidutiniškai (7), 4 mokinių patenkinamai (5,6), 3 mokinių nepatenkinamai (2, 3). Pasibaigus projektui septintokų fizikos akademiniai įvertinimai pakilo: 2 mokinių fizikos žinios įvertinamos puikiai (10), 1 mokinio labai gerai (9), 3 mokinių gerai (8), 3 mokinių vidutiniškai (7), 4 mokinių patenkinamai (5, 6). Mokiniai ne tik fiziką, bet ir visus dalykus septintoje klasėje baigė be neigiamų įvertinimų.

Pakilo mokinių poreikis ir noras mokytis, jie labiau prisiima atsakomybę už savo mokymąsi, geba planuoti ir apmąstyti mokymosi procesą bei rezultatus. Apie pokyčius spręsta iš  metinės rezultatų suvestinės, pokalbių su mokytojais (,,klasėje yra keli labai gerai besimokantys mokiniai, į juos pradeda lygiuotis dauguma", ,,smagu, kad daugumai septintokų ne lygis blogai mokytis", ,,vaikai kažkaip pradėjo stengtis, prašo papildomų darbų, nori geresnio pažymio"), mokiniais (,,aš noriu mokslus tęsti gimnazijoje", ,,žinau, kad nuo to kaip aš mokysiuos, priklausys, kuo aš dirbsiu", ,,man patinka, kai mano nuotrauka yra tarp geriausiai besimokančių mokinių"), tolesnės karjeros planavimo (,,noriu dibrti kažką susijusio su statistika, todėl man svarbu gerai mokytis", ne vienas atsakė ,,noriu mokytis universitete", ,,noriu studijuoti užsienyje").

Iki projekto veiklos mokykloje nebuvo nei vienos integruotos dailės ir fizikos pamokų. Mokytojos projekto metu atrado, kad spalvų spektrą galima dėstyti integruojant dailę ir fiziką; kad ne vieną pamoką galima vesti už mokyklos ribų ir kt. Mokytojoms kilo ne viena mintis, kaip savo mokomąjį dalyką galima integruoti ir su kitais mokomaisiais dalykais, tai įgyvendinant jau ateinančiais mokslo metais.

Pasitvirtinus, kad mokiniams ypač patinka pamokos kitoje erdvėje, mokytojai nuo kitų mokslo metų stengsis išnaudoti įvairesnes erdves.

Fizikos kabinete pakabintos nuotraukos su aprašymais, tai metodinė mokomoji medžiaga, kur kiekvienas mokinys gali paskaityti apie reiškinius, bandymus jų sąsaja su fizika. 

Projekto refleksija 
Mokinė:
„Pradėjau pastebėti smulkmenas, t.y. kaip skleidžiasi žiedas, mažus vabalėlius ir kt.“
Mokinė: 
„Aš jaučiu, kad pradėjau mėgti fotografuoti.“
Mokinys:
„Neberėkauju, pasidariau sau įdomus, mažiau keikiuosi.“

 
 
 
DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.