#
#

Mokytojų kūrybiško darbo ir bendradarbiavimo su kūrėjais ugdymas

„Kūrybinių partnerysčių“ programų įgyvendinimo mokykloje metu mokytojams suteikiama profesinio tobulėjimo galimybė – tai patirtimi paremtas mokymasis darbo vietoje, įgyvendinant kūrybiško mokymosi projektą mokykloje bendradarbiaujant su kūrėjais. Ši mokymosi forma yra prieinama visiems be išimties „Kūrybinių partnerysčių“ programose aktyviai dalyvaujantiems mokytojams. 
„Kūrybinių partnerysčių“ komanda 2013 m. gegužės mėnesį akreditavo kolegialiu bendravimu ir patirtimi paremtą mokytojų profesinės kompetencijos tobulinimo programą.
„Kūrybinių partnerysčių“ metu mokytojai, apsisprendę dalyvauti veikloje, tiesiogiai įsitraukia į kūrybiško mokymosi veiklos planavimą, įgyvendinimą ir vertinimą. Kvalifikacijos tobulinimas vyksta darbo vietoje, bendradarbiaujant su išoriniais partneriais – kūrėjais, išorinių „Kūrybinių partnerysčių“ renginių metu, taip pat vykdant nuolatinį asmeninį įsivertinimą, geriausios ugdymo praktikos paiešką. Visų projekto veiklos etapų metu pedagogai turi unikalią galimybę įgyti ir ugdyti šias kompetencijas:
• Bendrąsias kompetencijas (pvz., komunikaciniai gebėjimai, kritinis mąstymas);
• Vadybines organizacines kompetencijas (pvz., projektinės veiklos planavimas ir koordinavimas); 
• Kultūrines kompetencijas (pvz., galimybė išbandyti įvairias meninės raiškos priemones, bendradarbiaujant su kūrybos agentais ir kuriančiais praktikais).
„Kūrybinių partnerysčių“ pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programą sudaro du moduliai:                      
1. Modulis, skirtas „Tyrinėjančių mokyklų“ programoje dalyvaujantiems Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų pradinio ugdymo bei visų dalykų mokytojams norintiems įgyti pradinio lygio Kūrybiško mokymo/si kompetenciją ir mokyklos projektą kuruojantiems mokytojams norintiems įgyti Kūrybiško mokymosi projektų valdymo kompetenciją.
2. Modulis skirtas „Pokyčių mokyklų“ programoje dalyvaujantiems Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų pradinio ugdymo bei visų dalykų mokytojams norintiems įgyti pažengusio lygio Kūrybiško mokymo/si kompetenciją ir mokyklos projektą kuruojantiems mokytojams norintiems įgyti Kūrybiško mokymosi projektų valdymo kompetenciją. 
Mokytojai, norintys įgyti pradinio lygio Kūrybiško mokymosi kompetenciją, projekto eigoje turi atitikti šiuos reikalavimus:
• Aktyvus dalyvavimas ir bendradarbiavimas planuojant, įgyvendinant ir vertinant kūrybiško mokymosi veiklas;
• Dalyvavimas grupiniame mokytojų įsivertinime planavimo ir vertinimo etapuose;
• Individualus įsivertinimas planavimo ir vertinimo etapuose (tik programos „Pokyčių mokykla“ dalyviams).DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.